Komunikat ze strony www.it-leaders.pl

Proszę uzupełnić pola:


 
Wersja: 2.0
Aktualizacja: 9 maja 2017

REGULAMIN PLATFORMY IT-LEADERS.PL

§1-Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przy pomocy platformy internetowej o nazwie IT-LEADERS.PL (zwanej dalej ”Platformą IT-LEADERS.PL") przez Barbarę Kowalewską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Talent Solution z siedzibą w Poznaniu, ul. Cicha 19/2, 61-710 Poznań, nr NIP: 972 00 38 426 oraz nr REGON 301115204 (zwaną dalej „Operatorem Platformy IT-LEADERS.PL”).
2. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie na Platformie IT-LEADERS.PL w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie, utrwalanie i drukowanie.
3. Regulamin jest integralną częścią Umowy (jak zdefiniowano poniżej). Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
4. Wyłącznym podmiotem uprawnionym z tytułu praw autorskich i innych praw własności intelektualnej (w tym znaków towarowych, logo, grafik, layout-u) wykorzystywanych na Platformie IT-LEADERS.PL jest Operator Platformy IT-LEADERS.PL.

§2 Definicje
1. Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
1.1. „Nagroda za Zatrudnienie” oznacza kwotę pieniężną, jaką otrzyma Specjalista w przypadku podjęcia Pracy u Pracodawcy w następstwie kontaktu nawiązanego poprzez Platformę IT-LEADERS.PL;
1.2. „Nowy Pracownik” – osoba fizyczna, która po raz pierwszy zarejestrowała się w Portalu jako Pracownik w wyniku Polecenia dokonanego przez innego Pracownika; „Odpowiedź na Ofertę Pracy” - wiadomość elektroniczną przekazywaną przez Pracownika do Platformy IT-LEADERS.PL (jak zdefiniowano poniżej) wraz z informacją dotyczącą wyrażenia zgody na udostępnienie Pełnej Informacji (jak zdefiniowano poniżej) na rzecz Pracodawcy, który złożył Ofertę Pracy (jak zdefiniowano poniżej);
1.3. „Oferta Pracy” - wiadomość elektroniczną przekazywaną przez Platformę IT-LEADERS.PL do Pracownika na wskazany przez Pracownika adres poczty elektronicznej informującą o wyborze Pracownika przez Pracodawcę do dalszego kontaktu z podaniem danych dotyczących Oferty Pracy wraz zapytaniem dotyczącym wyrażenia zgody na udostępnienie Pełnej Informacji na rzecz Pracodawcy, który złożył Ofertę Pracy;
1.4. „Pełna Informacja” - curriculum vitae (CV) Pracownika oraz pozostałe dane, w tym dane kontaktowe, podane przez Pracownika w związku z rejestracją do Platformy IT-LEADERS.PL; Pełna Informacja jest udostępniana Pracodawcy przez Platformę IT-LEADERS.PL za uprzednią zgodą Pracownika wyrażoną w Odpowiedzi na Ofertę Pracy; Pełna informacja umożliwia podjęcie przez Pracodawcę bezpośredniego kontaktu z Pracownikiem;
1.5. „Platforma IT-LEADERS.PL” – jak zdefiniowano w §1.1;
1.6. „Polecenie” – proces polegający na przesłaniu przez Pracownika za pośrednictwem Platformy IT-LEADERS.PL pocztą elektroniczną linku do bezpośredniej rejestracji w Platformie IT-LEADERS.PL innej osobie fizycznej, która jeszcze nie jest zarejestrowana w Platformie IT-LEADERS.PL i może się następnie zarejestrować jako nowy Specjalista za pomocą przesłanego linku;
1.7. „Praca” - współpracę z zakresu technologii informacyjnej (IT) pomiędzy Pracownikiem a Pracodawcą lub podmiotem powiązanym z Pracodawcą, niezależnie od podstawy prawnej współpracy, w szczególności obejmującej umowę o pracę, umowę zlecenia, umowę o dzieło lub jakąkolwiek umowę cywilno-prawną;
1.8. „Pracodawca” – każdą osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej zarejestrowaną na Platformie IT-LEADERS.PL jako pracodawca; Pracodawca nie może być zarejestrowany w Platformie IT-LEADERS.PL jednocześnie jako Pracodawca i jako Pracownik;
1.9. „Pracownik” - każdą osobę fizyczną zarejestrowaną na Platformie IT-LEADERS.PL jako pracownik;
1.10. „Umowa” – umowa współpracy z Usługobiorcą w zakresie korzystania z Platformy IT-LEADERS.PL;
1.11. „Umowa Współpracy z Pracodawca” - umowy współpracy z Pracodawcą w zakresie korzystania z Platformy IT-LEADERS.PL;
1.12. „Usługa Nagrody” – udzielanie przez Usługodawcę Pracownikowi Nagrody za Zatrudnienie u Pracodawcy;
1.13. „Usługa Rejestracji Pracownika” – usługę rejestracji Pracownika w bazie danych Platformy IT-LEADERS.PL;
1.14. „Usługa Rejestracji Pracodawcy” – usługę rejestracji Pracodawcy w bazie danych Platformy IT-LEADERS.PL;
1.15. „Usługa Wstępnej Informacji” – usługę udostępnienia Pracodawcy Wstępnej Informacji;
1.16. „Usługa Oferty” – usługę udostępnienia Pracownikowi Oferty Pracy;
1.17. „Usługa Odpowiedzi” – usługa udostępnienia Pracodawcy udzielonej przez Pracownika Odpowiedzi na Ofertę Pracy;
1.18. „Usługa Pełnej Informacji” – usługa udostępnienia Pracodawcy Pełnej Informacji;
1.19. „Usługi” – usługi świadczone przez Operatora Platformy IT-LEADERS.PL drogę elektroniczną przy pomocy Platformy IT-LEADERS.PL, których zakres został wskazany w §3 Regulaminu;
1.20. „Usługobiorca” – Pracodawca albo Pracownik;
1.21. „Wstępna Informacja” - udostępnione Pracodawcy przez Platformę IT-LEADERS.PL dane Pracownika podane przez Pracownika w formularzu rejestracyjnym dopasowane do oczekiwań Pracodawcy na podstawie ankiety wypełnionej przez Pracodawcę, z wyłączeniem curriculum vitae (CV), a także danych osobowych oraz innych danych, które umożliwiłyby identyfikację Pracownika;
1.22. „Zatrudnienie” – podjęcie Pracy przez Pracownika z Pracodawcą lub podmiotem powiązanymi z Pracodawcą w wyniku zawarcia umowy o pracę, umowę zlecenia, umowę o dzieło lub jakąkolwiek umowy cywilno-prawnej lub przystąpienia do wykonywania czynności na rzecz Pracodawcy w zależności o tego, które ze zdarzeń wystąpi wcześniej.
2. Wszystkie pojęcia pisane wielką literą, a niezdefiniowane w niniejszym Regulaminie mają znaczenie nadane im w Umowie. W przypadku wątpliwości lub rozbieżności definicyjnych lub interpretacyjnych pomiędzy Umową a Regulaminem, przeważają zapisy Umowy.

§3 Rodzaje i zakres Usług
1. Operator Platformy IT-LEADERS.PL za pośrednictwem Platformy IT-LEADERS.PL świadczy w szczególności następujące Usługi na rzecz Pracodawcy:
1.1. Usługa Rejestracji Pracownika;
1.2. Usługa Rejestracji Pracodawcy;
1.3. Usługa Wstępnej Informacji;
1.4. Usługa Oferty;
1.5. Usługa Odpowiedzi;
1.6. Usługa Pełnej Informacji.
2. Operator Platformy IT-LEADERS.PL nie weryfikuje danych osobowych, wiedzy, umiejętności i historii zatrudnienia zadeklarowanych przez Pracownika przy rejestracji w bazie danych Platformy IT-LEADERS.PL.
3. Operator Platformy IT-LEADERS.PL nie weryfikuje informacji o Ofercie Pracy podanych przez Pracodawcę przy rejestracji w bazie danych Platformy IT-LEADERS.PL.

§4 Wymagania techniczne do współpracy z Platformą IT-LEADERS.PL
Operator Platformy IT-LEADERS.PL do współpracy z Platformą IT-LEADERS.PL wymaga od Usługobiorcy posiadania przeglądarki internetowej z obsługą HTML 5 i JavaScript.

§5 Zasady korzystania z Platformy IT-LEADERS.PL
1. Korzystanie z Usług i Platformy IT-LEADERS.PL jest możliwe wyłącznie po zarejestrowaniu się w bazie danych Platformy IT-LEADERS.PL.
2. Każdy Usługobiorca ma zapewniony bezpośredni, chroniony loginem i hasłem, dostęp do Platformy IT-LEADERS.PL.
3. Warunkiem koniecznym do zarejestrowania się i rozpoczęcia korzystania z Platformy IT-LEADERS.PL jest akceptacja treści Regulaminu.
4. Rejestracja na Platformie IT-LEADERS.PL jest bezpłatna.
5. Po zarejestrowaniu się na Platformie IT-LEADERS.PL Usługobiorca używa loginu oraz hasła do logowania się na Platformie IT-LEADERS.PL poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu poczty elektronicznej oraz hasła podanych przy rejestracji konta Usługobiorcy. Zalogowanie się na Platformie IT-LEADERS.PL umożliwia korzystanie z Usług.
6. Korzystanie z Usług przez Pracownika jest bezpłatne.
7. Korzystanie z Usług przez Pracodawcę w postaci Usługi Rejestracji i Usługi Wstępnej Informacji jest bezpłatne.
8. Korzystanie z Usług przez Pracodawcę w postaci Usługi Oferty oraz Usługi Pełnej Informacji jest odpłatne i wymaga zawarcia Umowy Współpracy z Pracodawcą.
9. Pracodawca klikając na Platformie IT-LEADERS.PL przycisk o nazwie: „Odkryj dane Pracownika” potwierdza, iż zobowiązuje się zapłacić wynagrodzenie należne Operatorowi Platformy IT-LEADERS.PL za uzyskanie Pełnej Informacji w przypadku Zatrudnienia tego Pracownika, na warunkach i w sposób wskazany w Umowie Współpracy z Pracodawcą.
10. Platforma IT-LEADERS.PL służy wyłącznie do kojarzenia Pracodawcy z Pracownikiemw zakresie technologii informacyjnej (IT), co oznacza, że:
10.1. w bazie danych Pracowników nie powinny rejestrować się osoby nieposiadające wiedzy i umiejętności z zakresu technologii informacyjnej (IT);
10.2. w bazie danych Pracodawców nie powinny rejestrować się podmioty nieposzukujące Pracownika z technologii informacyjnej (IT) na własne potrzeby;
10.3. Pracodawca nie ma możliwości poszukiwania za pośrednictwem Platformy IT-LEADERS.PL Specjalistów z innego niż technologia informacyjna (IT) zakresu wiedzy i umiejętności.
11. Usługobiorców obowiązuje bezwzględny ustawowy zakaz używania Platformy IT-LEADERS.PL w celu dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
12. Pracodawcę obowiązuje bezwzględny zakaz wykorzystywania danych Pracownika uzyskanych w ramach Pełnej Informacji w celu innym niż prowadzenie rekrutacji na własne potrzeby, w szczególności zakazane jest przekazywanie danych Pracownika jakimkolwiek innym podmiotom lub wykorzystywanie danych do oferowania usług swoich lub cudzych.
13. W przypadku zmiany danych wymaganych do rejestracji Usługobiorcy na Platformie IT-LEADERS.PL Usługobiorca zobowiązany jest powiadomić o tym Usługodawcę w celu aktualizacji tych danych.

§6 Usługa Rejestracji Pracownika
1. Pracownik rejestruje się na Platformie IT-LEADERS.PL poprzez skorzystanie z funkcjonalności o nazwie: „Rejestracja Pracownika na Platformie IT-LEADERS.PL”, akceptację Regulaminu i wykonanie dalszych czynności wymaganych przez Platformę IT-LEADERS.PL.
2. W celu dokonania skutecznej rejestracji Pracownik zobowiązany jest podać następujące dane:
2.1. imię i nazwisko;
2.2. adres poczty elektronicznej;
3. Dokonując rejestracji na Platformie IT-LEADERS.PL i akceptując Regulamin, Pracownik oświadcza, iż podane przez niego dane i informacje są prawdziwe.
4. W celu pełnego i wszechstronnego przedstawienia kwalifikacji Pracownika Operator Platformy zastrzega sobie prawo uzupełnienia danych umieszczonych przez Pracownika na Platformie o informacje w udostępnionym przez niego dokumencie CV oraz na platformie Linkedin. Niezwłocznie po uzupełnieniu przez Operatora danych Pracownika na platformie, Operator platformy poinformuje o tym Pracownika poprzez przesłanie na podany przez pracownika adres wiadomości email z powiadomieniem o aktualizacji danych.

§7 Usługa Rejestracji Pracodawcy
1. Pracodawca rejestruje się na Platformie IT-LEADERS.PL poprzez skorzystanie z funkcjonalności o nazwie: „Rejestracja Pracodawcy na Platformie IT-LEADERS.PL”, akceptację Regulaminu i wykonanie dalszych czynności wymaganych przez Platformę IT-LEADERS.PL.
2. W celu dokonania skutecznej rejestracji Pracodawca zobowiązany jest podać następujące dane:
2.1. pełną nazwę firmy oraz miejsce jej siedziby;
2.2. nr NIP;
2.3. imię i nazwisko oraz adres poczty elektronicznej osoby kontaktowej;
3. Dokonując rejestracji na Platformie IT-LEADERS.PL i akceptując Regulamin, Pracodawca oświadcza, iż podane przez niego dane i informacje są prawdziwe.
4. Po dokonaniu rejestracji na Platformie IT-LEADERS.PL Pracodawca otrzymuje własne konto i może korzystać nieodpłatnie z Usługi Wstępnej Informacji.
5. Korzystanie przez Pracodawcę z pozostałych Usług wymaga podpisania Umowy Współpracy z Pracodawcą.

§8 Warunki zawierania Umowy Współpracy z Pracodawcą
1. Korzystanie przez Pracodawcę ze wszystkich dostępnych Usług, w tym Usługi Oferty, Usługi Odpowiedzi oraz Usługi Pełnej Informacji jest możliwe wyłącznie po zawarciu Umowy Współpracy z Pracodawcą.
2. Zarejestrowany Pracodawca, w ciągu 2 dni roboczych od daty rejestracji otrzyma na wskazany przez siebie przy rejestracji adres poczty elektronicznej formularz Umowy Współpracy z Pracodawca celem wypełnienia i odesłania do Operatora Platformy IT-LEADERS.PL.
3. W Umowie Współpracy z Pracodawca, Pracodawca zobowiązany jest uzupełnić następujące dane:
3.1. pełną nazwę firmy oraz adres jej siedziby;
3.2. nr KRS, NIP, REGON;
3.3. nr PESEL (w przypadku Pracodawcy będącego osobą fizyczną)
3.4. dane osób upoważnionych do reprezentowania Pracodawcy przy zawieraniu Umowy Współpracy z Pracodawcą;
3.5. dane osoby upoważnionej do reprezentowania Pracodawcy przy wykonywaniu Umowy Współpracy z Pracodawcą;
3.6. adres poczty elektronicznej;
3.7. numer telefonu;
4. Po uzupełnieniu danych, o których mowa w pkt 3 powyżej, Pracodawca przesyła uzupełniony formularz wykonywaniu Umowy Współpracy z Pracodawcą do weryfikacji przez Operatora Platformy IT-LEADERS.PL na adres poczty elektronicznej: office@it-leaders.pl.
5. Operator Platformy IT-LEADERS.PL weryfikuje prawdziwość danych podanych przez Pracodawcę na podstawie publicznie dostępnych rejestrów lub poprzez kontakt osobisty. Po dokonaniu pozytywnej weryfikacji, Pracodawca podpisuje Umowę Współpracy z Pracodawcą i przesyła jej skan na adres poczty elektronicznej: office@it-leaders.pl. Operator Platformy IT-LEADERS.PL dokonuje ponownej weryfikacji i w przypadku zgodności danych udostępnia Pracodawcy możliwość korzystania ze wszystkich Usług. Skan podpisanej przez Operatora Platformy IT-LEADERS.PL Umowy Współpracy z Pracodawcą jest odsyłany do Pracodawcy na wskazany przez Pracodawcę przy rejestracji adres poczty elektronicznej.
6. W przypadku negatywnej weryfikacji danych Pracodawcy, Operator Platformy IT-LEADERS.PL ma prawo usunąć konto tego Pracodawcy z Platformy IT-LEADERS.PL. W przypadku usunięcia konta Operator Platformy IT-LEADERS.PL informuje o tym Pracodawcę na wskazany przez Pracodawcę przy rejestracji adres poczty elektronicznej.

§9 Usługa Oferty – Usługa Odpowiedzi
1. Po zawarciu Umowy Współpracy z Pracodawcą, Pracodawcy przysługuje prawo złożenia za pośrednictwem Platformy IT-LEADERS.PL Oferty Pracy wybranym przez siebie Pracownikom z wykazu dopasowanych Pracowników i prawo skorzystania z Usługi Oferty. Usługa Oferty nie wiąże Pracownika ani Pracodawcy i nie zobowiązuje ani Pracownika, ani Pracodawcy do dalszego kontaktu w sprawie Pracy.
2. Platforma IT-LEADERS.PL udostępnia Pracownikowi Ofertę Pracy.
3. Pracownik przekazuje poprzez Platformę IT-LEADERS.PL Odpowiedź na Ofertę Pracy z informacją o wyrażeniu zgody lub o niewyrażeniu zgody na udostępnienie Pełnej Informacji na rzecz Pracodawcy, który złożył Ofertę Pracy. Brak reakcji Pracownika na Ofertę Pracy oznacza niewyrażenie zgody na udostępnienie Pełnej Informacji.
4. Platforma IT-LEADERS.PL udostępnia Pracodawcy Odpowiedź na Ofertę Pracy.

§10 Usługa Pełnej Informacji
1. Po uzyskaniu pozytywnej Odpowiedzi na Ofertę Pracy, Pracodawcy przysługuje prawo skorzystania z Usługi Pełnej Informacji, w tym udostępnienia mu curriculum vitae (CV) Pracownika oraz pozostałych danych podanych przez Pracownika w związku z rejestracją do Platformy IT-LEADERS.PL. Uzyskanie Pełnej Informacji o Pracowniku jest odpłatne na zasadach określonych w Umowie Współpracy z Pracodawcą.
2. Pozostały proces rekrutacji może przebiegać za pośrednictwem Platformy IT-LEADERS.PL lub poza nią, w zależności od wyboru Pracodawcy.
3. Pracodawca informuje Operatora Platformy IT-LEADERS.PL o Zatrudnieniu Pracownika na zasadach wskazanych w Umowie Współpracy z Pracodawcą.

§11 Warunki rozwiązywania Umowy Współpracy z Pracodawcą
1. Zarówno Operator Platformy IT-LEADERS.PL jak i Pracodawca może w każdym czasie rozwiązać Umowę Współpracy z Pracodawcą bez podawania przyczyny za 1-miesięcznym wypowiedzeniem złożonym na koniec miesiąca.
2. Operator Platformy IT-LEADERS.PL ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
2.1. naruszenia przez Pracodawcę postanowień Umowy lub Regulaminu;
2.2. wykorzystania przez Pracodawcę danych Pracownika uzyskanych w ramach Pełnej Informacji w celu innym niż prowadzenie rekrutacji na własne potrzeby;
2.3. negatywnej weryfikacji danych Pracodawcy podanych przy rejestracji do Platformy IT-LEADERS.PL;
3. O ile nie zostanie postanowione inaczej, wypowiedzenie Umowy może zostać złożone osobiście, drogą elektroniczną w formie załączonego skanu pisma lub listem poleconym na adres email: office@it-leaders.pl.

§12 Usługa Nagrody
1. Za każde własne zatrudnienie poprzez Platformę IT-LEADERS.PL Pracownik otrzymuje Nagrodę w wysokości 1500 PLN, umniejszoną o należny podatek zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Za każde zatrudnienie Osoby Polecanej, Osoba Polecająca otrzymuje Nagrodę w wysokości 500 PLN, umniejszoną o należny podatek zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Warunkiem wypłacenia Nagrody jest Zatrudnienie Pracownika lub Nowego Pracownika przez Pracodawcę w pełnym wymiarze czasu na okres minimum 3 miesięcy i nie przysługuje Pracownikowi w przypadku zatrudnienia poprzez Platformę IT-LEADERS.PL na Umowę Stażu lub Praktyki. Z systemu poleceń i zarabiania wyłączeni są również Pracownicy podejmujący tzw. prace projektowe.
4. Celem przystąpienia do programu poleceń, Osoba Polecająca wysyła zaproszenie do rejestracji w Platformie IT-LEADERS.PL korzystając z funkcji platformy o nazwie: „Polecaj i Zarabiaj”.
5. Przystąpienie do programu w ramach systemu poleceń jest skuteczne po rejestracji osoby Poleconej.
6. Po wysłaniu polecenia (wpisaniu adresu email, na który ma zostać przesłane polecenie), osoba polecana otrzymuje na wskazany przez Osobę Polecającą adres email łącze umożliwiające rejestrację w Platformie IT-LEADERS.PL.
7. Osoba, której Pracownik poleca skorzystanie z platformy nie może być już zarejestrowana na platformie IT-LEADERS.PL ani jako Pracownik, ani jako Pracodawca.
8. Pracownik może polecić platformę dowolnej liczbie osób.
9. Dokonać Polecenia może tylko Pracownik, który przy rejestracji podał swoje nazwisko, imię, adres miejsca zamieszkania, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej.
10. Osoba, która w wyniku kilku Poleceń otrzymała więcej niż jedną wiadomość e-mail z linkiem do bezpośredniej rejestracji w Portalu, może skorzystać tylko z jednego linku.
11. Nagroda zostanie wypłacona na konto bankowe Pracownika lub Osoby Polecającej w terminie do 3 miesięcy od rozpoczęcia pracy Osoby Poleconej, która została zatrudniona u nowego Pracodawcy w wyniku wyłonienia przez Platformę IT-LEADERS.PL. Wynagrodzenie za dokonanie Polecenia należy się Pracownikowi pod warunkiem uprzedniego dokonania zapłaty przez Pracodawcę wynagrodzenia należnego Usługodawcy za pośrednictwo w Zatrudnieniu Pracownika/ Nowego Pracownika.
12. Wynagrodzenie z tytułu Nagrody podlega opodatkowaniu zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami i zostanie wypłacone w kwocie pozostałej po odliczeniu należnego podatku.
13. Portal poinformuje Pracownika, który dokonał Polecenia o przyznaniu wynagrodzenia za dokonanie Polecenia za pośrednictwem wiadomości elektronicznej przesłanej na adres e-mail podany przez Pracownika w Portalu. Pracownik zobowiązuje się w odpowiedzi podać numer rachunku bankowego, na który nastąpi wypłata wynagrodzenia oraz pozostałe dane konieczne do wykonania przelewu. Jeżeli wypłata wynagrodzenia za dokonanie Polecenia będzie wymagała od Pracownika dodatkowych czynności na cele podatkowe (np. złożenia oświadczenia dla celów podatkowych), Pracownik zobowiązuje się tych czynności dokonać, w przeciwnym wypadku wypłata wynagrodzenia nie będzie możliwa.
14. W przypadku dokonania Polecenia platformy tej samej osobie przez różnych Pracowników, wynagrodzenie za dokonanie Polecenia otrzyma wyłącznie ten Pracownik, z którego linku skorzystała ta osoba celem bezpośredniego zarejestrowania się na platformie.
15. W przypadku Zatrudnienia Nowego Pracownika więcej niż jeden raz za pośrednictwem platformy IT-LEADERS.PL, Pracownik, który go polecił otrzyma wynagrodzenie za dokonanie Polecenia za każde Zatrudnienie na zasadach opisanych powyżej.
16. Pytania w sprawie Usługi Nagrody należy kierować na adres: nagroda@it-leaders.pl.

§13 Postępowanie reklamacyjne
1. Wszelkie reklamacje dotyczące działania Platformy IT-LEADERS.PL oraz Usług Usługobiorcy mogą składać drogą elektroniczną poprzez Platformę IT-LEADERS.PL wypełniając formularz kontaktowy w zakładce "kontakt" lub na adres poczty elektronicznej: kontakt@it-leaders.pl.
2. Reklamacja winna zawierać opis problemu (powód reklamacji) oraz pełne dane podmiotu składającego reklamację, w tym adres poczty elektronicznej, na który Operator Platformy IT-LEADERS.PL może przesłać informację o sposobie załatwienia reklamacji.
3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni według kolejności wpływu.

§14 Zasady ochrony danych osobowych
1. W momencie rejestracji Usługobiorca wyraża zgodę na umieszczenie w bazie danych Platformę IT-LEADERS.PL i przetwarzanie przez Operatora IT-LEADRES.PL wszystkich jego danych osobowych podanych przy rejestracji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek rejestracji na Platformie IT-LEADERS.PL i zawarcia Umowy.
2. Administratorem danych osobowych jest Operator Platformy IT-LEADERS.PL.
3. Usługobiorca ma prawo wglądu do przetwarzanych danych osobowych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania.
4. Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane będą w celu wykonywania Umowy, w tym w przypadku danych osobowych Pracownika – w celu udostępnienia ich Pracodawcy w ramach Usługi Pełnej Informacji. Dane osobowe Pracownika w ramach Usługi Pełnej Informacji zostaną udostępnione Pracodawcy wyłącznie w przypadku, gdy Pracownik wyrazi na to uprzednią zgodę wyrażoną w Odpowiedzi na Ofertę Pracy.
5. Operator Platformy IT-LEADERS.PL zobowiązuje się stosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną.
6. Operator Platformy IT-LEADERS.PL zobowiązuje się zabezpieczyć dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, 2281, z 2016 r. poz. 195, 677. z późn. zm.) oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
7. W przypadku uzyskania przez Operatora Platformy IT-LEADERS.PL wiadomości o korzystaniu przez Usługobiorcę z Usługi niezgodnie z Umową, Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Operator Platformy IT-LEADERS.PL może przetwarzać dane osobowe Usługobiorcy w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Usługobiorcy, pod warunkiem że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.
8. Operator Platformy IT-LEADERS.PL może powiadomić Usługobiorcę o jego nieuprawnionych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania, a także o skorzystaniu z uprawnienia, o którym mowa w pkt 8 powyżej.
9. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w ramach Platformy IT-LEADERS.PL może być w każdym czasie odwołana przez Usługobiorcę w formie oświadczenia wysłanego na adres poczty elektronicznej: kontakt@it-leaders.pl. Odwołanie zgody jest równoznaczne z rezygnacją z korzystania z Platformy IT-LEADERS.PL oraz koniecznością wypowiedzenia Umowy i usunięcia konta z Platformy IT-LEADERS.PL.

§15 Wyłączenia odpowiedzialności Operatora Platformy IT-LEADERS.PL
Operator Platformy IT-LEADERS.PL nie ponosi odpowiedzialności za:
1.1. prawdziwość danych podanych przez Usługobiorcę przy rejestracji w bazie danych Platformy IT-LEADERS.PL;
1.2. powodzenie i przebieg Zatrudnienia i Pracy między Pracownikiem a Pracodawcą;
1.3. powodzenie i przebieg procesu rekrutacyjnego, który odbywa się bezpośrednio między Pracownikiem a Pracodawcą;
1.4. jakiekolwiek działania Usługobiorcy bądź osoby upoważnionej przez Usługobiorcę do działania w jego imieniu, w tym za użytkowanie Platformy IT-LEADERS.PL nie zgodnie z jej przeznaczeniem i z niniejszym Regulaminem;
1.5. przerwę w dostępie do Platformy IT-LEADERS.PL i Usług wywołanych przyczynami niezależnymi od Operatora Platformy IT-LEADERS.PL oraz w przypadku przerw technicznych o charakterze konserwacyjnym oraz związanych z wdrażaniem ulepszeń;
1.6. następstwa wynikające z udostępnienia przez Usługobiorcę osobom nieuprawnionym konta, hasła, loginu do Platformy IT-LEADERS.PL lub adresu poczty elektronicznej, który służy do komunikacji z Platformą IT-LEADERS.PL lub Operatorem Platformy IT-LEADERS.PL;
1.7. utratę danych Usługobiorcy spowodowanych nieprawidłowym działaniem sprzętu, systemu, innego oprogramowania Usługobiorcy;

§16 Postanowienia końcowe
1. Postanowienia Umowy dotyczące wynagrodzenia Operatora Platformy IT-LEADERS.PL pozostają w mocy także po zakończeniu obowiązywania Umowy lub Regulaminu lub po usunięciu konta Usługobiorcy.
2. Operator Platformy IT-LEADERS.PL może przenieść prawa i obowiązki wynikające z Umowy lub Regulaminu na osobę trzecią, na co Usługobiorca wyraża zgodę z chwilą podpisania Umowy.
3. Ewentualne spory powstałe między Usługobiorcą a Operatorem Platformy IT-LEADERS.PL rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Operatora Platformy IT-LEADERS.PL.
4. Regulamin podlega prawu obowiązującemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem udostępnienia na Platformie IT-LEADERS.PL. Zmiany do Regulaminu wymagają udostępnienia na Platformie IT-LEADERS.PL i wiążą Usługobiorcę z chwilą udostępnienia. O wszelkich zmianach
w Regulaminie Operator platformy poinformuje Usługobiorcę poprzez przesłanie na podany do platformy adres wiadomości email zawierającej treść i zakres wprowadzonych zmian.